موقعیت شما: مطالبهزينه هاي بازرسي

هزينه هاي بازرسي

         

تعرفه بازرسی آسانسورها از تاریخ 01/01/1393

 
         

مبلغ بازرسی

مبلغ مالیات برارزش افزوده

تعداد توقف

حق الزحمه بازرسی

 

1,900,000

152000

5

2592000

 

2,050,000

164000

6

2808000

 

2,200,000

176000

7

3024000

 

2,350,000

188000

8

3240000

 

2,500,000

200000

9

3456000

 

2,650,000

212000

10

3672000

 

2,800,000

224000

11

3888000

 

2,950,000

326000

12

4104000

 

3,100,000

248000

13

4320000

 

3,250,000

260000

14

4536000

 

3,400,000

272000

15

4752000

 

3,550,000

284000

16

4968000

 

3,700,000

296000

17

5184000

 

3,850,000

308000

18

5400000

 

4,000,000

320000

19

5616000

 

4,150,000

332000

20

5832000

 

4,300,000

344000

21

6048000

 
         

حق الزحمه بازرسی مرحله دوم با احتساب مالیات برارزش افزوده  1566000 ریال می باشد

 
 
         

حق الزحمه بازرسی مرحله سوم با احتساب مالیات برارزش افزوده 864000 ریال  می باشد

 
 

 

بازگشت به بالا